Zgodnie z wymaganiami RODO poniżej znajdziecie Państwo informacje o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:   

PolTechPack Sp. z o.o.  email:   tel.

Adres biura: 10-450 Olsztyn ul. Piłsudskiego 78

2. Cele i zakres przetwarzania danych

L.p.

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

Odbiorcy danych osobowych

1

Wszyscy klienci i potencjalni klienci  PolTechPack Sp. z o.o.

Adres e-mail

Ew. numer telefonu

Marketing bezpośredni świadczonych usług

Zgoda pisemna lub ustna osoby zainteresowanej zgodnie z RODO   art. 6 ust. 1a

Do czasu wycofania zgody lub zakończenia działalności przez  PolTechPack Sp. z o.o.

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim

2

Osoby przebywające przed budynkiem fabryki Firmy

Wizerunek utrwalony w pamięci zewnętrznej telewizji przemysłowej

Ograniczenie ryzyka kradzieży i/lub ryzyka skażenia wyrobów (czystość otoczenia Firmy)

Prawnie uzasadniony interes PolTechPack Sp. z o.o. zgodnie z 

RODO   art. 6 ust. 1f

1 miesiąc od dnia utrwalenia wizerunku

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa

3

Osoby wizytujące fabrykę Firmy

Wizerunek utrwalony w pamięci wewnętrznej telewizji przemysłowej oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wizytowania fabryki produkującej opakowania do żywności

Ograniczenie ryzyka kradzieży i/lub ryzyka skażenia wyrobów

Prawnie uzasadniony interes PolTechPack Sp. z o.o. zgodnie z 

RODO   art. 6 ust. 1f oraz art. 9 ust.2 i

Wizerunek utrwalony w pamięci telewizji przemysłowej – 3 miesiące od dnia utrwalenia wizerunku

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wizytowania fabryki – 3 lata od dnia podpisania oświadczenia

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim za wyjątkiem organów ścigania w przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa

4

Klienci PolTechPack Sp. z o.o. – pracownicy i/lub właściciele  firm klientów i firm dostawców           PolTechPack Sp. z o.o.

Adres e-mail, numer telefonu pracownika lub właściciela  firmy klienta lub firmy dostawcy

Utrzymywanie kontaktu podczas realizacji zamówień

Zamówienie/umowa zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

– czas niezbędny do realizacji zawartej umowy lub zamówienia oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy lub zamówienia

– czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim

Dane teleadresowe firmy i NIP  firmy klienta klienta lub dostawcy (działalność gosp.)           

Realizacja zamówienia

Zamówienie/umowa zgodnie z RODO art. 6 ust. 1b

– czas niezbędny do realizacji zawartej umowy lub zamówienia oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z tej umowy lub zamówienia

– czas wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (obecnie 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę

Dane nie są przekazywane żadnym stronom ani osobom trzecim z wyjątkiem firmy księgowej

3. Bezpieczeństwo danych – dane w wersji elektronicznej są przetwarzane na komputerach chronionych hasłem i przechowywanych tak jak i dane w wersji papierowej – w zamykanym budynku zabezpieczonym przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych (alarm, telewizja przemysłowa).

4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (kraje spoza europejskiego obszaru gospodarczego) i nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób (nie podlegają profilowaniu).

5. Źródło pochodzenia danych:

– od osób, których dane dotyczą,

– w przypadku pracowników – od firmy klienta lub dostawcy

6. Prawa osób,  których dane osobowe są przetwarzane:

– prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – zgoda jest dobrowolna, ale jej cofnięcie w przypadku realizacji zamówienia lub umowy może oznaczać rezygnację z realizacji zamówienia lub umowy, zakończenie przetwarzania nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa na to nie zezwalają lub w przypadku trwającego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy

– prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia (z zastrzeżeniem jak wyżej)

– prawo do przeniesienia danych do innego administratora (z zastrzeżeniem jak wyżej)

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

– prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych

7. W przypadku wątpliwości lub chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie – możecie się Państwo kontaktować z Administratorem Danych (dane kontaktowe podano w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej).